පත්‍ර වලට පෙර මල් පීදු ගසට දොස් නොකියන්න, මන්ද එය ඇගේ වරද නොවේ…

  • March 21, 2021

පත්‍ර වලට පෙර පුෂ්ප පිපෙන්නේ

ටික දොහොකින් පොළොවෙහි වැතිරෙන්නේ

අන් තුරු නිසි කලදියි පුබුදන්නේ

ඒ දෙස බලමින් දුකින් හිදින්නේ

ගසට හැකිද මල් පූදනු වැලකුම

එයට ලැබෙන්නේ ලෝකෙන් ගැරහුම

සොබා දහම මේ විළසින් කෙරුවම

අසරණ වී තනියම වේ වැළපුම

නිසි කළ පීදී ගෙඩි හට ගන්නා

ගස් අතරේ ඇය සැඟැවී ඉන්නා

ඇයද මවකි එය සිහියෙ තබන්නා

සොබා දහම වග කිවයුතු වන්නා

චන්දන ගුණසේකර

වසත් සමයේ දළු එන්නටත් පෙර මල් පූදන ගසක් දැක…

21.03.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please mark all required fields.